Ur. Broj: 01- 9-1/23

Nadnevak:  12.01.2023. god.

 

Temeljem članka 57. Zakona o osnovnom školstvu KSB (Sl. novine KSB“ br. 11/01, 11/04 i 17/04), članka 4. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog školstva KSB („Sl. Novine KSB“ broj: 9/20),  članka 66. Statuta škole, članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Sl. novine KSB„ broj:7/19), Odluka Vlade  KSB broj: 01-11.7-6429/2022 od 04.08.2022. godine, broj: 01-11.7-7526/22 od 22.09.2022. godine i broj: 01-11.7-9610/22 od 22.12.2022. godine, te Odluka ŠO OŠ „Vitez“ u Vitezu broj: 01- 1-1/23  od 05.01.2023. god., Osnovna škola „Vitez“ u Vitezu raspisuje:

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 

  1. Nastavnik fizike, 1. izvršitelj, 12.sati, na neodređeno vrijeme, mjesto obavljanja rada OŠ „Vitez“ Vitez,
  2. Nastavnik matematike, 1. izvršitelj, puna norma, na određeno vrijeme ( do 30.06.2023. god.), mjesto obavljanja rada OŠ „Vitez“ Vitez,
  3. Spremačica, 1. Izvršitelj, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme, mjesto obavljanja rada OŠ „Vitez“ Vitez.

 

Opis poslova za pozicije od 1. do  2.

Organizira neposredno odgojno-obrazovni rad u Školi i odgovara za postizanje svrhe odgoja i obrazovanja. Radi ostvarivanja zadataka Škole, učitelji pored dužnosti utvrđenih Zakonom i Statutom, obavljaju i slijedeće poslove: odgojni rad u odjelnoj zajednici, obavljaju dopunsku nastavu, obavljaju dodatnu nastavu, izvode slobodne aktivnosti, individualno se stručno usavršavaju, rade u stručnim tijelima Škole, rade na pedagoškoj dokumentaciji, surađuju s roditeljima, pedagogom-psihologom i knjižničarom, surađuju sa društvenom zajednicom, organiziraju natjecanja i nastupe učenika, ostale poslove, (dežurstva, te zdravstvena, socijalna i druga zaštita učenika), sindikalnog predstavnika, druge poslove i zadatke u ovisnosti od sposobnosti i sklonosti nastavnika i potreba Škole.

 

Opis poslova za poziciju 3.

Čišćenje i održavanje unutarnjih prostora Škole ( radni prostori, prostorije, namještaj, prolazi za komunikacije i sanitarni prostori ), čišćenje i održavanje vanjskih prostora – prostora oko Škole, sve ostale poslove u svezi sa čišćenjem.

 

UVJETI NATJEČAJI:

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu FBiH (Sl. novine F BiH“ br: 26/16),  kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnom školstvu KSB ( „ Sl. novine KSB“ broj: 11/01, 11/04 i 17/04), Nastavnim planom i programom na hrvatskom jeziku za osnovne škole, Dopunama nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku za osnovne škole, Pedagoškim mjerilima za osnovne škole, te Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji radnih mjesta u OŠ „Vitez“ Vitez i to:

– VSS stupanj stručne spreme ili 300 ECTS bodova odgovarajuće struke ( za radna mjesta pod rednim brojevima 1. i 2. )

– Osnovna škola ( za radno  mjesto pod rednim brojem 3.)

 

    U prijavi  na natječaj kandidati su obvezni dostaviti slijedeće podatke:  ime i prezime;  adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresu, te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje i životopis.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA

  • Izvod iz matične knjige rođenih,
  • Uvjerenje o državljanstvu,
  • Diploma o završenoj školi, odnosno fakultetu ( diplome za oba ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja)

DODATNA DOKUMENTACIJA

–    Potvrda o nedostatku norme u statusu osobe sa stalnim radnim odnosom u školama KSB ( osobe sa

nepotpunom normom),

–    Rješenje o proglašenju tehnološkim viškom,

–    Potvrda o statusu kandidata na temelju dopunskih prava branitelja i članova njihovih obitelji

sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakona o posebnim pravima

dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji i Zakona o pravima demobiliziranih

branitelja i članova njihove obitelji (ukoliko osoba ostvaruje navedena prava).

 

Prednost prilikom zapošljavanja ima kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prioriteta kod prijema u školu prema Kriterijima i procedurama za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenje tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama u KSB i kandidat koji ispunjava uvjete na temelju dopunskih prava branitelja i članova njihovih  obitelji sukladno Zakonu o pravima branitelja i članovanjihovih obitelji, Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji i Zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihove obitelji.

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prioriteta kod prijema u školi prema Kriterijima ili  posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti odgovarajuće dokaze o tom pravu.

 

Svi dokumenti predaju se kao izvornici ili ovjerene preslike.

 

Nakon primitka prijava na natječaj, Komisija za provedbu javnog oglasa pregleda sve pristigle prijave i dostavljene dokaze, utvrđuje njihovu ispravnost i sastavlja popis kandidata među kojima se provodi izborni postupak koji se zajedno sa datumom održavanja pismenog ispita i usmenog intervjua blagovremeno objavljuje na web stranici škole (https://osvitez.ba/).

 

Kandidati prijavljeni na natječaj čije su prijave i prispjela dokumentacija potpune i pravodobne dužni su  pristupiti pismenom testiranju i  usmenom intervjuu kandidata ( kandidati prijavljeni na pozicije od 1 do 2), a  kandidati  prijavljeni na poziciju pod rednim brojem 3. dužni su pristupiti samo usmenom intervjuu kandidata.

Kandidati koji ne pristupe pismenom ispitu i usmenom intervjuu bit će eliminirani iz daljnje natječajne procedure.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Odluka o prijemu u radni odnos izabranog kandidata zajedno sa Listom uspječnih kandidat objavljuje se na  web stranici škole i dostava se smatra obavljenom prema svim kandidatima istekom osmog dana od dana javne objave na web-stranici škole, u kojemu teče i vrijeme za žalbu.

Po pravomoćnosti odluke o izboru zaposlenika, a prije potpisivanja ugovora o radu, izabrani kandidat dužan je dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje posla, te Uvjerenje o nekažnjavanju.

 

Dokumentacija dostavljena na natječaj kandidatima se ne vraća, a može se preuzeti u školi nakon okončanja natječajne procedure.

 

Natječaj ostaje otvoren osam (8.) dana od dana objavljivanja obavijesti o objavi natječaja u „Večernjem listu“, objavi natječaja na službenoj web stranici škole i na mrežnoj stranici Službe za zapošljavanje KSB.

Za sve dodatne obavijesti kandidati mogu kontaktirati tajništvo škole na broj telefona škole: 030 711-579 ( Tajnik škole Dijana Badrov):

Prijave na javni natječaj podnose se povjerenstvu preko poslodavca koji je raspisao javni natječaj, u zatvorenoj kuverti, s naznakom „Prijava na natječaj NE OTVARATI“, na protokol škole ili putem pošte na adresu:

OŠ „Vitez“ Vitez (HNPP)

Josipa Kurevije bb

72 250 Vitez

  Školski odbor OŠ „Vitez“ Vitez