Ur.br. 01- 9-10/23

Nadnevak: 01.02.2023. god.

 

Na temelju članka 77. Zakona o osnovnom školstvu KSB, članka 109. Statuta škole broj: 01-60-3/12 od 23.02.2012. god., članka 9. stavak 1. i 2. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u KSB („Sl. novine KSB“ broj: 7/19), članka  7. stavak 2. i 3.  Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog školstva („Sl. novine KSB“ broj: 9/20) i članka 6. stavak 2 i 3. Kriterija i procedura za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenja tehnološkim viškom u osnovnim i srednjim školama u KSB ( „Sl. novine KSB“ broj: 11/20) ravnateljica Osnovne škole „Vitez“ Vitez dana 01.02.2023. godine   donosi slijedeću :

O  D  L  U  K  U

          o prijemu u radni odnos

 

I.

      Temeljem raspisanog natječaja objavljenog dana 12.01.2023. godine u  Večernjem listu i na web stranici škole (  https://osvitez.ba/)  za popunu slobodnih radnih mjesta u OŠ „Vitez“ u Vitezu i nakon provedene procedure prijema po raspisanom javnom natječaju, na osnovu Uredbe o postupku prijem u radni odnos  u javnom sektoru KSB („Sl. novine KSB“ broj: 7/19), Zapisnika Povjerenstva za provođenje javnog natječaja i Liste uspješnih kandidata donesena je odluka o  prijemu u radni odnos za slijedeća radna mjesta:

 

  1. Na radno mjesto nastavnika fizike, 1. izvršitelj, 12. sati, na neodređeno vrijeme, mjesto obavljanja rada OŠ „Vitez“ Vitez, nitko od prijavljenih kandidata ne ispunjava uvjete natječaja u pogledu stručne spreme.
  2. Nastavnik matematike, 1. izvršitelj, puna norma, na određeno vrijeme ( do 30.06.2023. god.), mjesto obavljanja rada OŠ „Vitez“ Vitez, nitko od prijavljenih kandidata ne ispunjava uvjete natječaja u pogledu stručne spreme.
  3. Spremačica, 1. Izvršitelj, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme, mjesto obavljanja rada OŠ „Vitez“ Vitez, prima se Marina Bošatlija iz Viteza.

Imenovana se trebaju javiti na posao 13.02.2023. godine od kada joj pripadaju sva prava i obveze djelatnika OŠ „Vitez“ u Vitezu.

II.

      Rok za podnošenje prigovora  na ovu Odluku je ( 8.) osam dana od dana objave Odluke na   stranici škole (  https://osvitez.ba/). Prigovor se izjavljuje Školskom odboru OŠ „Vitez“ u Vitezu.

III.

      Prilog ove Odluke je Lista uspješnih kandidata po raspisanom natječaju.

O b r a z l o ž e nj e

       Na raspisan natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta u Večernjem  listu i na web stranici škole ( https://osvitez.ba/) od 12.01.2023. god. na radno mjesto Nastavnika fizike, 1. izvršitelj, 12. sati, na neodređeno vrijeme prijavila se jedna (1) kandidatkinja koja ne ispunjava uvjete natječaja u pogledu stručne spreme. Na radno mjesto Nastavnika matematike, 1. izvršitelj, puna norma, na određeno vrijeme ( do 30.06.2023. godine ) prijavila se jedna (1) kandidatkinja koja  ne ispunjava uvjete natječaja u pogledu stručne spreme. Na radno mjesto Spremačica, 1. Izvršitelj, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme, prijavilo se deset kandidata od kojih se osam javilo na usmeni intervju dana 31.01.2023. godine.

Nakon provedene procedure prijema po raspisanom javnom natječaju, na osnovu Uredbe o postupku prijem u radni odnos  u javnom sektoru KSB („Sl. novine KSB“ broj: 7/19), Zapisnika Povjerenstva za provođenje javnog natječaja i Liste uspješnih kandidata donesena je odluka o prijemu u radni odnos na navedena radna mjesta kao u izreci Odluke.

 

Ravnateljica škole:

Slavica Šerbetić

Ur. Broj: 01-9-9/23

Datum: 01.02.2023. god.

 

LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA

PO RASPISANOM JAVNOM NATJEČAJU

 

Dana  31.01.2023. god. ( utorak)  proveden je usmeni intervju kandidata prijavljenih na javni natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta sukladno članku 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru KSB („Sl. novine KSB“ broj: 7/19). Nakon provedene procedure Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja sačinilo je Listu uspješnih kandidata.

 

  1. NASTAVNIK FIZIKE, 1. izvršitelj, 12. sati, na neodređeno vrijeme, mjesto rada OŠ „Vitez“ Vitez
R. br. Ime i prezime
1.

 

  1. NASTAVNIK MATEMATIKE, 1. izvršitelj, 12 sati, na određeno vrijeme ( do 30.06.2023. god.), mjesto rada OŠ „Vitez“ Vitez
R. br. Ime i prezime
1.

 

  1. SPREMAČICA, 1. izvršitelja, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme, mjesto rada OŠ „Vitez“ Vitez
4.      . Ime i prezime USMENI INTERVJU UKUPAN BROJ BODOVA
1. Marina Bošatlija 5 5
2. Natalija Štrbac 5 5
3. Jasna Gazibarić 5 5
4. Ivana Grgić 5 5
5. Jadranka Stipović 5 5
6. Senka Lovrinović 5 5
7. Renata Brnjić 5 5
8. Marnela Bošnjak 5 5

 

 

Članovi Povjerenstva:

– Borka Matić

– David Grebenar

– Nada Čabro

                                                                                                                                                                             Ravnateljica škole:

                                                                                                                                                                                 Slavica Šerbetić